Την απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης στην είσοδο του οικισμού Νεοχωρίου Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Το εν λόγω έργο ανατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στον Ζαραβέλη Ιωάννη Εμπειροτέχνη έναντι του ποσού των 18.951,61 ευρώσυν ΦΠΑ 24% και συνολικής δαπάνης 23.500 ευρώ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός του Νεοχωρίου χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθόσον είναι αδύνατη η πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες τους από τη συγκεκριμένη οδό που αποτελεί και την κυρίως είσοδο του οικισμού. Επιπλέον το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Αγράφων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις εντολές της υπηρεσίας. Η διάρκεια αποπεράτωσης του έργου ορίζεται εντός είκοσι (20) ημερών.