24.575 ευρώ για την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού στα Άγραφα

0
2411

Εγκρίθηκε η ανάθεση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 24.575,56 ευρώ, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την από 27-3-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή. Ύστερα, από την δημοσίευση πρόσκλησης στον Δήμο Αγράφων και έγκριση των συμβατικών τευχών (περιγραφή, προϋπολογισμός , συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) της ανωτέρω εργασίας, αναδείχθηκε ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών η ALFAWARE Πληροφορική Α.Ε η οποία εδρεύει στην Αθήνα έναντι του ποσού 24.575,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π. Α 24%. Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες στο Δήμο Αγράφων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31/12/2019, ενώ η διάθεση πίστωσης του ποσού έχει γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 με τίτλο «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικών Δήμου» και «Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών». Η πληρωμή της συμβατικής αξίας μέχρι του ποσού των 24.575,56 ευρώ θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.