25.000 ευρώ δίνει ο Δήμος Καρπενησίου για συμβουλευτική στο ζήτημα του νέου κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

0
3084

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης όλων των φορέων αλλά και επιχειρήσεων που απευθύνονται σε κοινό για τις υπηρεσίες τους, στον νέο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κινήθηκε και η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Καρπενησίου προχώρησε στην ψήφιση πίστωσης του ποσού των 24.800,00€, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του Δήμου Καρπενησίου με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρακάτω δαπάνης και ακολούθως η οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει και ψηφίζει την διάθεση της παρακάτω πίστωσης:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση του Δήμου Καρπενησίου με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), έναντι του ποσού των 24.800 ευρώ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.