26.200 ευρώ για το δρόμο της Τ.Κ. Μαυρομάτας

2872

Ξεκινούν σύντομα τα έργα οδοποιίας στην Τ.Κ. Μαυρομάτας σύμφωνα με την έγκριση του από 22-07-2019 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ»,προϋπολογισμού 26.200,00€με ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων του οικονομικού έτους 2019. Ως προσωρινός ανάδοχος του παραπάνω έργου αναδείχθηκε ο κ. Φούκας Ιωάννης του Γεωργίου με ποσοστό έκπτωσης επτά επί τοις εκατό (7%). Για την ανάδειξη του εν λόγω αναδόχου συστάθηκε Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους Παπαροϊδάμη Ουρανία, τακτικό μέλος – Πρόεδρος, Τάκη Νικόλαο, αναπληρωματικό μέλος και Μαρούλη Νικόλαο, τακτικό μέλος. Υστέρα και από την διενέργεια των απαραίτητων δημοσιεύσεων, διεξήχθη ο διαγωνισμός με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13-06-2019. Κατόπιν κληρώσεως, μεταξύ των ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος,ο οποίος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην διακήρυξη προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος, ώστε να κηρυχθεί από προσωρινός, οριστικός ανάδοχος.