Στον καθορισμό ειδικοτήτων τριών (3) εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με σύμβαση έως 8 μήνες για το έτος 2023 προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα ο Δήμος Καρπενησίου με αίτημά του ζήτησε την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας ως κατωτέρω:

Α. Δύο (2) Χειριστών ΜΕ τύπου JCB. B. Ένας (1) ΠΕ πολιτικών Μηχανικών. Γ. Ένας (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Δ. Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού. Ε. Ένας (1) ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή. ΣΤ. Ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγων/ ΠΕ Αρχαιολόγων. Ζ. Δέκα (10) ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών πλήρους απασχόλησης και πέντε (5) ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών μερικής απασχόλησης. Από τις ανωτέρω θέσεις, αναφορικά με την περίπτωση των υπαλλήλων ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών, η πρόσληψή τους έλαβε χώρα μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται στη «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας από τους Δήμους, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

Περαιτέρω, με την απόφαση της Επιτροπής εγκρίθηκαν για το τρέχον έτος τρεις (3) θέσεις με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, οι οποίες εγκρίνονται από το Α.Σ.Ε.Π. και η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής ήτοι μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2024. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εξασφαλιστεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2023 και ύστερα από Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τις εγκεκριμένες θέσεις προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας ως εξής: Α. Δύο (2) Χειριστές ΜΕ τύπου JCB για την κάλυψη των αναγκών σε χειριστές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Β. Ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγων/ ΠΕ Αρχαιολόγων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα για την κάλυψη της λειτουργίας του Μουσείου των Κορυσχάδων. Παράλληλα, το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόσληψη των ανωτέρω ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.