300.000 ευρώ για τα έργα στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Βράχα

2479

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του έργου με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31.01.2019.
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Βράχα, συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.: 241.935,49€. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οι 24 μήνες.
Το έργο αφορά στην αποπεράτωση των Κελίων των μοναχών στην Ι.Μ. Βράχας και προβλέπει την εκτέλεση των παρακάτω παρεμβάσεων:
i. Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα και την επένδυσή τους με λιθοδομές στον περιβάλλον χώρο του μνημείου
ii. Την εκτέλεση εργασιών τοιχοδομών και επιχρισμάτων, για την διαμόρφωση των προβλεπόμενων χώρων του υπογείου.
iii. Την εκτέλεση εργασιών επενδύσεων δαπέδων στο ισόγειο και στο υπόγειο. Επίσης προβλέπεται η επίστρωση τμημάτων της αυλής με χοντρόπλακες.
iv. Την τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών και εντοιχισμένων ντουλαπών, καθώς και εξωτερικών θυρών –παραθύρων χωρικού τύπου, θερμομονωτικών. Την κατασκευή – τοποθέτηση θυρών πυρασφαλείας στο λεβητοστάσιο.
v. Εργασίες χρωματισμών των τοίχων και βερνικοχρωματισμών των ξύλινων επιφανειών.
vi. Εργασίες κατασκευής περίφραξης του χώρου με συρματόπλεγμα
vii. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ΑΜΕΑ, προβλέπεται η προμήθεια κ πλήρης εγκατάσταση φορητής τουαλέτας, WC, στον αύλειο χώρο δυτικά του κτηρίου των κελιών, μέχρι την κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης WC επισκεπτών .
viii. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτιρίου
ix. Εργασίες εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εργασιών. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.838,00€ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνων (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η 31η-1-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ορίζεται η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην Ταχ.Δ/νση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, ΤΚ 36100.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 6η-2-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. Η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ηλεκτρονική και γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
Aρμόδιος για πληροφορίες: Κων/νος Κοντοπάνος, τηλ. 22373-52419, email: k.kontopanos@ evr.pste.gov.gr. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, αναφέρει για το έργο: «Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όσους άοκνα εδώ και αρκετό καιρό συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και ιδιαιτέρα στην κ. Νάνσυ Ντζιώρα που ως εκπρόσωπος του Συλλόγου της Βράχας υποβοήθησε όλες τις διαδικασίες».