31.000 ευρώ για προμήθεια ελαστικών στο Δήμο Αγράφων

3204

Με την από 13-5-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε το από 24-04-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ». Συγκεκριμένα, διεξήχθη διαγωνισμός στις 24-4-2019 και συνήλθε η επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο για την ολοκλήρωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2019 προϋπολογισμού 41.428,00 ευρώ (σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται και στην διακήρυξη του Δημάρχου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: Μαντή Ευαγγελία– Πρόεδρος, Παπαροϊδάμη Ουρανία, τακτικό μέλος και ο Τάκης Νικόλαος, τακτικό μέλος. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αλλά και της προσφοράς αναδείχθηκε «ως προσωρινός ανάδοχος» η Γκιόλια Αθανασία, με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ήτοι 31.095,70€. Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην διακήρυξη Δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος, ώστε να κηρυχθεί από προσωρινός, οριστικός ανάδοχος. Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.