35.000 ευρώ για ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου στην Μαθητική Εστία Καρπενησίου

2027

Από 01/03/2019 έως 29/02/2020 η διάρκεια της σύμβασης

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2019 έως 29/02/2020 ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.906,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπενησίου, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 12/02/2019
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 12/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου, τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : www.karpenissi.gr