4 θέσεις καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους

2695

Εγκρίθηκαν (4) τέσσερις θέσεις καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-2020 που διεξάγει κάθε χρόνο ο Δήμος Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, για την πρόσληψη των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) στα προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2019-2020, το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι η υποβολή των αιτημάτων για πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) για το πρόγραμμα (ΠΑγΟ) πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως 29 Μαρτίου 2019 στο Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μαζί με την απόφαση του οικείου Συμβουλίου. Ύστερα, από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη των καθηγητών:
1 Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή
3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής
Η αμοιβή των παραπάνω θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Αποδοχές προσωπικού προγράμματος Άθληση για όλους και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού προγράμματος αθλητισμός για όλους». Σχετικές πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2020).