4.600 ευρώ για την επισκευή δικτύων ύδρευσης στη Βίνιανη

3702

Σύμφωνα με την 11-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που στόχο έχουν τη συντήρηση και την επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε. Βίνιανης. Ύστερα από την κατάθεση προσφορών και την επιλογή της συμφερότερης αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στο Ντάλλα Κωνσταντίνο με συνολική τιμή 4.588, 00 ευρώ με ΦΠΑ. Η πίστωση της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η εξόφληση θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.