Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και η συμβασιοποίηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση της καθίζησης του οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα – Τριπόταμος της Π.Ε. Ευρυτανίας. Το έργο προϋπολογισμού 399.999,99€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% χρηματοδοτείται από την Π.Ε. Ευρυτανίας. Ως ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο Αθανάσιος Φέγγος, νόμιμος εκπρόσωπος της «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με τελική δαπάνη της σύμβασης να είναι το ποσό των 160.738,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικότερα, η υπό μελέτη καθίζηση βρίσκεται νοτιοδυτικά της Τοπικής Κοινότητας Τριπόταμου, στη θέση Γκουραίϊκα, επί του άξονα της οδού Τσούκα – Τριπόταμος, δυτικά του Αγραφιώτη ποταμού και της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών. Για την αντιμετώπιση της καθίζησης προβλέπεται να γίνουν εργασίες, όπως: Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας και εδαφικών υλικών, η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, η ανακατασκευή της οδού και η κατασκευή τεχνικών – κρασπεδόρειθρων, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων όπου είναι απαραίτητη. Επίσης θα γίνουν ασφαλτικές εργασίες συντήρησης, σε τμήματα του καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί ζημιές. Η προθεσμία για την περαίωση του έργου, έχει οριστεί στους 18 μήνες.

Τεχνική περιγραφή

Η υπό μελέτη καθίζηση βρίσκεται νοτιοδυτικά της Τ.Κ. Τριπόταμου, στη θέση Γκουραίϊκα επί του άξονα της οδού Τσούκα – Τριπόταμος, δυτικά του Αγραφιώτη πόταμου και της τεχνητής λίμνης των κρεμαστών.

Η οδός, στα σημεία που δεν έχει αλλοιωθεί το οδόστρωμα, έχει μέσο πλάτος 6μ. και το μήκος της υπό μελέτης περιοχής είναι περίπου 165μ.

Η συνοπτική περιγραφή των έργων εφαρμογής για το τμήμα μελέτης είναι η παρακάτω:

  • Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας και εδαφικών υλικών σε όλο το προβλεπόμενο μήκος μελέτης
  • Εκσκαφή και διαμόρφωση εδάφους στις θέσεις θεμελίωσης.
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με τα γεωμετρικά στοιχεία που προβλέπονται από την μελέτη από την Χ.Θ. 45,35 έως την Χ.Θ. 104,84 της μελέτης. Τα τοιχία θα πρέπει να κατασκευαστούν στις θέσεις που προτείνονται βάση των σχεδίων της μελέτης, θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα C25 (20/25) και χάλυβα S500. Ο κορμός των τοιχίων θα περιλαμβάνει μια σειρά οπών αποστράγγισης  Φ100mm ανά δύο μέτρα. Οι κατακόρυφοι αρμοί των τοιχίων να διατάσσονται στον κορμό ανά 12μ. με πλάτος 2cm και να πληρώνονται με διογκωμένη πολυστερίνη ή πλάκες τύπου Flexcel. Η εσωτερική πλευρά των τοιχίων θα πρέπει να μονώνεται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Προσαρμογή του μήκους του τοιχίου προς  το μέγιστο θα πρέπει να αποφασιστεί με τα δεδομένα εκσκαφών και εργασιών.
  • Κατασκευή στρώσης επίχωσης στο εσωτερικό του τοίχου από στρώσης άμμου – σκύρων μέγιστου κόκκου 20cm,  μεταβλητού πάχους και σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και μέχρι το ύψος της υπόβασης της οδοστρωσίας.
  • Εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς βάρους 5 έως 20kg για την διαμόρφωση στο εξωτερικό τμήμα του τοιχίου αντιστήριξης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
  • Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης αργιλικού υλικού εξωτερικά της τριγωνικής τάφρου στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη.
  • Κατασκευή φίλτρου – τοιχίου από συρματοκιβώτια και πλήρωση από λιθοσώματα στην εξωτερική πλευρά της τριγωνικής τάφρου και με τα γεωμετρικά στοιχεία και θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης.
  • Κατασκευή της οδού με τα γεωμετρικά στοιχεία, τις επενδεδυμένες τάφρους, τα ερείσματα και τις στρώσεις που προβλέπονται στις διατομές της μελέτης. 

Σε τμήματα του δρόμου προς τον οικισμό Τριπόταμος τα οποία έχουν υποστεί καθιζήσεις, θα γίνει ανακατασκευή τους και θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες.

  1. Εκσκαφή και εξυγίανση με κοκκώδες υλικό μέσου πάχους 0,30 μ..
  2. Κατασκευή τεχνικών – κρασπεδόρειθρων, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων όπου είναι απαραίτητη.  

3. Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης κατά ΠΤΠ Ο155 πάχους 0,10 μ.  η κάθε μία με τα ερείσματα σε όλο το μήκος του δρόμου.

4.Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας  πάχους 0,05μ.

Επίσης θα γίνει εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών συντήρησης, σε τμήματα του καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί ζημιές (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη – ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους – ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Δηλώσεις Σπανού και Τασιού

Για το έργο αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός: «Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας στην Π.Ε. Ευρυτανίας, με ένα ακόμη οδικό έργο προϋπολογισμού 400 χιλιάδων ευρώ. Την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των καθιζήσεων στη θέση Γκουραίϊκα. Είναι ένα ακόμη έργο, το οποίο υπηρετεί τον πρωταρχικό μας στόχο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Ευρυτανίας».

Από τη μεριά του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός δήλωσε «Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου βελτιώνουμε τις βασικές οδικές υποδομές με προτεραιότητα στην οδική πρόσβαση προς την Ιερά Μόνη Τατάρνας, η οποία έχει σημαντική επισκεψιμότητα  καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους».