Την έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού μελέτης 416.393,22 € με ΦΠΑ, συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την, Τρίτη 5 Ιανουαρίου, στην πρώτη της συνεδρίαση για το 2021. Ουσιαστικά, ψηφίζουν για την έγκριση: α) της Διακήρυξης και β) των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 416.393,22 € με ΦΠΑ. Επίσης για τον ορισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος, τον ορισμό του κ. Δημήτριο Πεταρούδη, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ και την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει συγκεκριμένες  αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού