Την τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.
Ειδικότερα, η μελέτη της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης προέβλεψε για το έτος 2022 ποσό 106.481,20 € (προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες) από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 6.334,29€ ενώ στον ΚΑ (προμήθεια καυσίμων για θέρμανση αθλητικών εγκαταστάσεων) ποσό 142.271,00 από τα οποία έχουν κοπεί μέχρι σήμερα παραστατικά δαπανών ποσού134.115,32€.
Κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης της σύμβασης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σήμερα οι οποίες επέφεραν πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας ήταν περισσότερες στον ΚΑ (προμήθεια καυσίμων για θέρμανση αθλητικών εγκαταστάσεων) και για αυτό προτάθηκε για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου η μεταφορά του ποσού 46.000,00 €, χωρίς αυτή η μεταφορά να επιφέρει οποιαδήποτε υπέρβαση στα λίτρα και στο συνολικό ποσό της σύμβασης. Η σύμβαση έχει ανατεθεί στον ανάδοχο Κωνσταντίνο Τρίκκα.