Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Δομνίστας», «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Προυσού» και «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Φουρνάς και ΔΕ Κτημενίων» αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Ειδικότερα, την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Δομνίστας» και «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Φουρνάς και ΔΕ Κτημενίων» αναλαμβάνει η επιχείρηση με την επωνυμία Λιάγκας Γ. Κων/νος- Υδραυλικές Εργασίες, με ποσοστό έκπτωσης 1% επί των τιμών των τιμολογίων των μελετών, ήτοι συνολικού ποσού 39.037,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Προυσού» αναλαμβάνει η επιχείρηση με την επωνυμία Παναγιώτης Ευθ. Γκρίζης – Εμπειροτέχνης με ποσοστό έκπτωσης 1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι συνολικού ποσού 18.414,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πληρωμή των συμβατικών ποσών θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.