Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου» προϋπολογισμού 62.000,00€ µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιία και περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η προθεσμία εκτέλεσης του κάθε έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Έως  13 Ιουλίου οι προσφορές

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα ΚερασοχωρίουΤαχ. Δ/νσηΚερασοχώρι Τ.Κ. 36071.