Την έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ 2020», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συζήτησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συνεδρίασε χθες Τρίτη, 20 Οκτωβρίου με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού πληροφορεί για τα εξής:

Προϋπολογισμός :67.709,60 € με τον Φ.Π.Α. 
Δημοπράτηση την :05-10-2020 
Μειοδότης:«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Οικονομική προσφορά:       56.585,88 € 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό (05-10-2020) του διαγωνισμού και να αναδείξετε ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή 56.585,88 €.