Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς για το 2024-2025

108

Ο Δήμος Καρπενησίου γνωστοποιεί την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς για το Σχολικό Έτος 2024-2025.

Οι έγγραφες ξεκίνησαν ήδη από τις 20 Μαΐου 2024 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου 2024 και οι αιτήσεις θα αποστέλλονται προς εξυπηρέτηση όλων  στο mail: paidikoi@0716.syzefxis.gov.gr. Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων είναι η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικών υπηρεσιών, Αγγελική Μπέσσα.

Οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους δύνανται να τα υποβάλλουν σε φυσικό αρχείο ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 22373-50039 καθημερινά από τις 9:00π.μ έως 13:00μ.μ.

Η τοποθέτηση των παιδιών στους παιδικούς –βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησιού θα γίνει με βάση την πλησιέστερη απόσταση από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας ή την προγραμματική σύμβαση με ΔΥΠΑ-ΒΝΣ Καρπενησίου ή τη συμμετοχή στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Στα βρεφικά τμήματα, τα βρέφη από 18 μηνών, και στα νηπιακά τμήματα, τα νήπια από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία της εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Την αίτηση εγγραφής που θα απευθύνει κάθε γονέας προς τον Δήμο Καρπενησίου θα πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα.

1.Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής. (Συνημμένο έγγραφο).,

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού (αναζητείται από την υπηρεσία). Δεν απαιτείται στην περίπτωση επανεγγραφής.,

3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού). (Συνημμένο έγγραφο) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του νηπίου και των υπόλοιπων σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού.,

4. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.,

5. Βεβαίωση εργασίας: α. Για εργαζομένους στο Δημόσιο : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας, β. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη  και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΕΦΚΑ, γ. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι, δ. Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θααναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και με τη σφραγίδα της επιχείρησης.,

6. Για άνεργους γονείς απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.,

7. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.,

8. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. (Συνημμένο έγγραφο).,

9. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.