Εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Αγράφων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» για το
έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Αγράφων», που θα δώσει μία νέα πνοή
στον εν λόγω Δήμο, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού
σχεδιασμού. Ουσιαστικά ο Δήμος Αγράφων, δια των αρμόδιων Διευθύνσεών
– Τμημάτων, θα λάβει τεχνική υποστήριξη από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό
«Αμφικτυονίες Α.Ε.» εφόσον το αιτηθεί κατά περίπτωση, προκειμένου να
επιτευχθεί η ορθή, άρτια και στρατηγικά βιώσιμη εφαρμογή των στρατηγικών
του στόχων, στο πλαίσιο της νέας δυναμικής που διαπνέει ένα σύγχρονο
ΟΤΑ, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Στην κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης ορίστηκαν οι εξής εκπρόσωποι: κ. Καρδαμπίκης
Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Δήμου Αγράφων, με αναπληρωτή του την κ.
Σουλιώτη Χρυσούλα, δημοτική σύμβουλο του Δήμου Αγράφων και ο κ.
Παπαθανάσης Γρηγόρης, εκπρόσωπος του Δήμου Αγράφων, με αναπληρωτή
του τον κ. Δημητρόπουλο Χρήστο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγράφων.
Επίσης στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης ορίστηκαν οι εξής
εκπρόσωποι: ο κ. Γκορόγιας Νικόλαος, δημοτικός υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων με αναπληρωτή του τον κ. Ντελή
Γεώργιο, δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας καιο κ.
Λάμπρος Αποστόλης, δημοτικός υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων με αναπληρωτή του τον κ. Μάκκα Χρήστο,
δημοτικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
Τι προβλέπει η σύμβαση
Η συνεργασία του Δήμου Αγράφων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό θα
συμβάλλει, ώστε να εξυπηρετηθούν ανάγκες, όπως η συνδρομή στο
σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην ωρίμανσημελετών έργων,
υπηρεσιών και προμηθειών, στην υποστήριξη της αναδιοργάνωσης
Τμημάτων του, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό του και το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο απαιτούμενο
χρόνο για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Ειδικότερα, η υποστήριξη
των Υπηρεσιών του Δήμου από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες
Α.Ε.» εξειδικεύεται κυρίως σε: Εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, Παροχή
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, Ωρίμανση έργων (σχεδιασμός,
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, κ.λπ.), Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση
μελέτης, Σύνταξη, τροποποίηση – προσαρμογή Τεχνικών Δελτίων Πράξης
(ΤΔΠ), Προετοιμασία φακέλου και προώθηση – συντονισμό των προβλεπόμενων ενεργειών για υποβολή σε συνέχεια πρόσκλησης, Οργάνωση Φακέλων Έργων, Διαδικασίες δημοπράτησης, Παρακολούθηση κι επίβλεψη έργων, Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων, Συγκέντρωση καταχώρηση και αποτίμηση στατιστικών δεδομένων, Σύνταξη Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Δελτίων Επίτευξης Δεικτών και Σύνταξη λοιπών τυποποιημένων εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης Έργου (για έργου που χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς είτε από κοινοτικούς πόρους). Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 97.750,00 ευρώ (€) πλέον του Φ.Π.Α. ήτοι 121.210,00 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.