Έναν κτηνίατρο προσλαμβάνει η ΠΕ Ευρυτανίας

10281

Η ΠΕ Ευρυτανίας ύστερα από την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στο πλαίσιο εφαρµογής Εθνικού Προγράµµατος Επιτήρησης των Λοιµωδών Επιδηµικών Νοσηµάτων, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου.

Η πρόσληψη θα γίνει για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρµογή του Προγράµµατος «Εµβολιασµοί κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας» της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι.

Τα απαιτούµενα τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα είναι:

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Κτηνίατρου.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων του νοµού Ευρυτανίας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσία · β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).