Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα και μεταξύ άλλων προχώρησε και στην Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ – ΜΕΑ».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου έστειλε προς έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση ως καλώς έχοντος του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ – ΜΕΑ»στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Α.Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.