Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη διαπίστευση του TAXISnet. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3η Αυγούστου 2021, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα και ώρα 23:59.Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτηθούν στις 9 Αυγούστου 2021, ενώ οι οριστικοί πίνακες των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 13 Αυγούστου 2021 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ:www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr. Οι ωφελούμενοι –κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω SMS. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:2237350039 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ποιοι οι δικαιούχοι Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες β)οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Συγκεκριμένα δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν: Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία. Άτομα(γυναίκες και άνδρες),τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση. Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Να σημειωθεί ότι για τους ενδιαφερόμενους το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από01/01/2020 –31/12/2020),σε καμία περίπτωση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. Η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2021-2022 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανέρχεται σε ποσό ύψους 279.000.000 €.