Νέα ανανέωση στις συμβάσεις τους έλαβαν τρεις εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου του «Κέντρου Κοινότητας Αγράφων». Συγκεκριμένα η ανανέωση
αφορά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασής τους, ήτοι από 01 Σεπτεμβρίου
2020 μέχρι και 31 Αυγούστου 2023, για την υλοποίηση της πράξης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων». Η
ανανέωση αυτή αφορά τους υπαλλήλους Ντουφεκιά Χρυσούλα και Τσιάμη Τρύφωνα ΤΕ
Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σταθοπούλου Ελισάβετ ΔΕ Διοικητικού με δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης των συμβάσεων, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Ο Δήμαρχος Αγράφων
κ. Αλέξης Καρδαμπίκης ενέκρινε την απόφαση αυτή ύστερα από τη βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων περί ύπαρξης πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020 και πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων για τα επόμενα έτη για την κάλυψη
της δαπάνης των υπό ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.