Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο

Στη συμπλήρωση του 1ου πρακτικού του ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης «Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.012.272,00€, προχωρά η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει το έργο.

Αναλυτικότερα, η συμπλήρωση του υπ’ αριθμόν 1 Πρακτικού της Επιτροπής σχετίζεται με τη λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό εκ μέρους της εταιρείας «ΑΚΑΤΤ ΑΕ», σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμόν 16/2023 αναβλητική πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΚΑΤΤ Α.Ε». Ακολούθως ο φάκελος της σύμβασης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. Με την αναβλητική πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατάχθηκε η συμπλήρωση του φακέλου με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της πράξης στοιχεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Δήμο. Μεταξύ άλλων, με τη  προαναφερόμενη πράξη ζητείται η «συμπλήρωση της παρατιθέμενης στο από 02.09.2022, Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, λεκτικής αιτιολόγησης της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την εφαρμογή του κριτηρίου κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, διότι η υφιστάμενη βαθμολόγηση συνοδεύεται μεν από λεκτική αιτιολόγηση, αυτή όμως, παραθέτοντας το προσφερόμενο, ανά κριτήριο, είδος, συνοδευόμενο από την επαναλαμβανόμενη διατύπωση: ‘’καλύπτουν πλήρως τις τιθέμενες προδιαγραφές και έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις, πιστοποιήσεις και τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια’’, δεν καθιστά επαληθεύσιμο, εάν τα επιμέρους αυτά κριτήρια καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεφθέντα σε αυτήν.

Επειδή η αρχική αιτιολογία που αποτυπώνεται στο 1οΠρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κρίθηκε από το αρμόδιο Κλιμάκιο ανεπαρκής, γι’ αυτό και ζητήθηκε η συμπλήρωσή της, με σκοπό την κατακύρωση του αναδόχου.