Αποθήκη θα νοικιάσει ο Δήμος Αγράφων

0
1442

Έως 20 Ιουνίου η κατάθεση προσφορών

Ο Δήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αποθήκης του Δήμου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Το ακίνητο πρέπει να είναι πλήρως νόμιμο όπως περιγράφεται στην οικοδομική του άδεια και να έχει εμβαδόν 65-80 m2.
  • Να βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου και στον οικισμό Κερασοχώρι και να είναι πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος.
  • Να διαθέτει ένα ενιαίο χώρο.
  • Να έχει πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η φόρτωση και εκφόρτωση υλικών.
  • Να είναι καλής κατασκευής και κατάλληλο για τον σκοπό τον οποίο προορίζεται.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της Δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης, από 23/5/17 έως 20/6/2018 και ώρα 12:00μμ. Στη συνέχεια η Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 3-24/29-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και την υπ’ αριθμόν 120/2018 Απόφαση του Δημάρχου. Η επιτροπή με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε ( 5 ) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα του Δήμου να παρατείνει μονομερώς την υφιστάμενη μίσθωση για άλλα πέντε ( 5 ) χρόνια. Ο Δήμος θα μπορεί να λύει μονομερώς και αζημίως τη μίσθωση πριν από τη λήξη της για τους εξής λόγους:

  • Εάν αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο.
  • Εάν παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν η χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου, για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης
  • Εάν καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων εντός του μισθίου υπηρεσιών
  • Εάν υπάρξει ανάγκη μεταφοράς της στεγασμένης υπηρεσίας του Δήμου σε άλλη περιοχή.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον πριν από την καθοριζόμενη στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση του Δήμου προς καταβολή του μισθώματος.

Το μίσθωμα θα ορισθεί από την δημοπρασία και θα κατατίθεται στο τέλος κάθε τριμήνου, στο λογαριασμό της τράπεζας που θα υποδείξει ο εκμισθωτής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγράφων στο τηλ. 2237351118 (κυρία Μ. Δεληπούλιου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.