Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή περίπου 600 αντιρρήσεις και 60 αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3889/10 και την αριθμ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) απόφαση «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).
Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης/αίτησης διόρθωσης, μέχρι την 11η Αυγούστου 2022.
Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας.
Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση,

ΣΥΑΔΧ Καρπενησίου, (Σημείο Υποστήριξης Δασικών Χαρτών)
Γραφεία στο κτήριο του Δασαρχείου Καρπενησίου,
1ο Χμ. ΕΟ Καρπενησίου – Αγρινίου, Καρπενήσι.

ενώ οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων είτε στο ανωτέρω ΣΥΑΔΧ είτε απευθείας στην Δ/νση Δασών Ευρυτανίας,

Δ/νση Δασών Ευρυτανίας,
1ο Χμ. Ε.Ο. Καρπενησίου – Αγρινίου, Καρπενήσι.
Τηλέφωνα : 2237 0 23904 ή 2237 0 22946