Αντικατάσταση απασχολούμενων σε
Ποταμιά και Βίνιανη
Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων προβαίνει η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για αντικατάσταση
απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λόγω αποχώρησης.
Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών για τη στελέχωση της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Ποταμιάς» Δήμου
Καρπενησίου και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών βοηθών για τη
στελέχωση της δομής «Βοήθεια στο σπίτι Βίνιανης» Δήμου Αγράφων. Η διάρκεια
της σύμβασης είναι 8 μήνες.
Έως 4 Οκτωβρίου οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά
περίπτωση, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ., Γ.
Παπανδρέου 1, Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, υπόψιν
κ. Πατρώνη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2237021227).Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)ημερών, δηλαδή από 23
Σεπτεμβρίου 2021 έως και 04 Οκτωβρίου 2021.