Η 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.ΒΙΝΙΑΝΗΣ»
  2. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»
  3. Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ».