Στην αποδοχή χρηματοδότησης προβαίνει η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών
υδρόμετρων και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων του Δήμου
Καρπενησίου» συνολικού ποσού 2.935.018,00 €.
Η απόφαση αποδοχής έγινε μετά την έκδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων «Απόφασης Χορήγησης επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Δήμο Καρπενησίου για την παραπάνω
προμήθεια και την Ανακοίνωσή της στο Δήμο. Θα ακολουθήσει Εισήγηση για την
Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού και την
εγγραφή των ποσών στους Κωδικούς Εσόδου και Εξόδων για την υλοποίηση των
δύο υποέργων της Πράξης. Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών
υδρόμετρων και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων στο Δήμο
Καρπενησίου» (2.928.880,00 €), υποέργο 2 «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και
προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (6.138,00€).
Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του θα
εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.