Επιχορήγηση στο Δήμο Καρπενησίου δίνει το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ύψους 150.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης για όλους του Δήμους ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000,00 €, ενώ το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 150.000,00 ευρώ ανά δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι δαπάνες που καλύπτειτο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνουν την αγορά νέων ή μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης η οποία δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Εάν το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση της δαπάνης, αυτό θα καλυφθεί περαιτέρω από ίδιους πόρους του Δήμου.