Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ» που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ:«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Αναθέτων Φορέας είναι η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένες στο site της ΔΕΔΑ (www.deda.gr).

Αντικείμενο Σύμβασης είναι η προμήθεια ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ. Προϋπολογισμός της προμήθειας είναι το ποσό των 970.000,00€, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ δηλ. 232.800,00€. Η συνολική διάρκεια σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες, ενώ οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.

Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι η 05η/01/2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» τη 10η/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. και διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ, από ίδιους πόρους και από δάνεια.

Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.