Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου για τη διάλυση της σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ για την αξιοποίηση –διαμόρφωση πλατείας Π. Πατραϊκής.

Αναλυτικότερα, η ανάδοχος κατέθεσε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου και του 2ου λογαριασμού. Ακολούθως κατέθεσε αίτηση διάλυσης λόγω μη πληρωμής των υπόψη λογαριασμών. Η αίτηση διάλυσης απορρίφθηκε με την απόφαση του Δήμου καθώς είχαν πληρωθεί οι λογαριασμοί και εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους αυτή είχε κατατεθεί, αναφέρει ο Δήμος. Στις 25 Μαΐου2022 κατατέθηκε από την ανάδοχο του έργου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ δεύτερη αίτηση διάλυσης της εργολαβίας με αιτιολογία ότι η εργολαβία έχει αποβεί καταστροφική αφού ουσιαστικά έχει πάρει μεγάλη διάρκεια χωρίς να την εκτελούν (όχι με δική τους υπαιτιότητα), ενώ παράλληλα όλο το κράτος βρίσκεται σε οικονομική κρίση και έκτακτη ανάγκη λόγω covid 19 και πολέμου. Η αίτηση διάλυσης απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους (δεν επιδόθηκε νομότυπα και δεν περιείχε τα προβλεπόμενα), σύμφωνα με το Δήμο. Με το πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ Β Ευρυτανίας ακυρώθηκαν όλες οι εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου που είχαν συνταχθεί από την Πολεοδομία, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν αυθαίρετες, τόσο οι εργασίες που εκτελέστηκαν στην πλατεία της Π. Πατραϊκής, όσο και οι εργασίες του τοιχίου που κατασκευάστηκε στο όριο του πεζοδρόμου.

Με έγγραφο της Πολεοδομίας προς το Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών αποκλειστικά στο χώρο της πλατείας. Από την ανάδοχο του έργου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ κατατέθηκε τρίτη αίτηση διάλυσης της εργολαβίας με την ίδια αιτιολογία που περιείχε και η προηγούμενη αίτησή της. Η αίτηση διάλυσης απορρίφθηκε, διότι δεν είχε προηγηθεί η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Στη συνέχεια η ανάδοχος κατέθεσε τέταρτη αίτηση διάλυσης της εργολαβίας λόγω της «επιρρωνυομένης υπό των ερειστηρίων των διαληφθεισών πέντε παρατάσεων λόγων, εκπνοής της οριακής του έργου προθεσμίας». Στην αίτηση αυτή αναφέρει ως εκτελεσθείσες, εργασίες συνολικής δαπάνης 27.010,25 ευρώ έναντι 88.474,31 ευρώ του ΑΠΕ (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ) και επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του. Η υπηρεσία του Δήμου δεν απέρριψε εντός των 30 ημερών την αίτηση διάλυσης της εργολαβίας επειδή: α) Υπάρχει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας του έργου ακόμη και αν συνυπολογισθεί για αυτήν όλος ο συμβατικός χρόνος που προέκυψε κατόπιν αιτημάτων της αναδόχου για χορήγηση παράτασης. β) Ο ανάδοχος είναι δυνατό να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης αν η καθυστέρηση των εργασιών υπερβεί την οριακή προθεσμία. γ) Η αίτηση διάλυσης της εργολαβίας κατατέθηκε νομότυπα και για την έγκυρη υποβολή της δεν απαιτούνταν προηγούμενη ειδική δήλωση διακοπής. Μετά τα παραπάνω η αίτηση της αναδόχου για διάλυση της σύμβασης «θεωρείται ότι έγινε δεκτή» και επομένως, επήλθε η αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης με την πάροδο τριάντα ημερών (και όχι δυο μηνών αφού η διάλυση ζητείται λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας) από την επίδοση της αίτησης της αναδόχου στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού δεν εκδόθηκε, μέσα στην προθεσμία αυτή, απορριπτική απόφαση επ’ αυτής.