Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Αυτή έγινε διά ζώσης τηρουμένων όλων των οδηγιών, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του covid-19.
Τέσσερα (4) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την περί πρακτικής άσκησης ενός καταρτιζόμενου ταυ Ι.Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτική Ένωση» στο Δήμο Καρπενησίου, τον καθορισμό όρων δημοπρασίας γιο την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου Δήμου Καρπενησίου, την εξειδίκευση πίστωσης (αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη) και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κοιν/ξία Φλωράκη Ε. & Βαξεβάνου Θ. Α.Ε. – ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.