Δια ζώσης και τηρουμένων όλων των οδηγιών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 η 57η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου.

Πέντε (5) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την υποβολή πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στην Πρόσκληση 79 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές» της ΕΥΔ Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», την έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου”, την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων, την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών  Ύδρευσης στις θέσεις Ασπρούδια Τ.Κ. Καρίτσας και Τ.Κ. Νόστιμου», καθώς και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου λεβητοστασίου του ιατρείου Κρικέλλου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Πέτρου Κ. Μπακατσιά Ε.Δ.Ε.».