Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το νέο έτος. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Τρία (3) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής και για τα οποία έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την παράταση σύμβασης χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος Δήμου Καρπενησίου, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής» αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΑΤΕ, καθώς και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα –Καταβόθρα» αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.