Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης. Αυτά αφορούσαν την αναμόρφωση  προϋπολογισμού  – Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος και τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.