Από την Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. ανακοινώνεται ότι στην υπ’ αρίθμ. 319/28-5-2020 ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο μηνών Υ.Ε. Καθαριστριών, εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στα απαιτούμενα δικαιολογητικά η βεβαίωση ανεργίας όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 29/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΞΖΟΚΒΜ-22Μ) απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ. Κατόπιν των ανωτέρω διορθώνουμε την υπ΄ αρίθμ. 319/28-5-2020 ανακοίνωση προσθέτοντας την βεβαίωση ανεργίας στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέχρι Παρασκευή 5/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ..