Υπέρ της έγκρισης σύναψης υπεργολαβίας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για το έργο: «Αναβάθμιση – αξιοποίηση δημοτικού σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή γηπέδου 3Χ3 στον Προυσό» μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3ΚΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και της υπεργολάβουεταιρείας «ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε.», η οποία θα κατασκευάσει τμήμα τουέργου σε ποσοστό 84,78% του συνολικού συμβατικού τιμήματος.Αναλυτικότερα, η «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3ΚΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία είναι ανάδοχος του έργου υπέβαλλε αιτήματα για έγκριση υπεργολαβίας.

Με αίτησή της η Εταιρεία ζήτησε την έγκριση υπεργολαβίας μεταξύ αυτής και της «ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΔΟΜΗΣΗΕ.Ε.» για την κατασκευή τμήματος του έργου σε ποσοστό 84,78%. Κατόπιν η ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε και το κοινό Συμφωνητικό σύναψης υπεργολαβίας μεταξύ αυτής και της «ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε.», σύμφωνα με το οποίο το υπεργολαβικό αντικείμενο αναφέρεται σε χωματουργικές εργασίες – οδοστρωσία, κατασκευές από σκυρόδεμα, επιστρώσεις – επενδύσεις και φωτισμό, εργασίες που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενο προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ με τα Γ.Ε..& Ο.Ε.

Για το υπόψη έργο είχε υπογραφθεί συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της αναδόχου εταιρείας για ποσό 689.735,99€ (με ΦΠΑ 24%). Τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά των Εταιρειών «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και «ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε.», είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 166 του Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του παρόντος, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου και β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση υπεργολαβίας.

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφαση τους, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο και κατ’ αίτηση του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση».