Η προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, προχώρησε στην έγκριση δαπάνης, την ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των έργων «Παιδική χαρά Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης» και «Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη αυτής εκτός των άλλων και την με αρίθμ.Ε63/08-11-2017 μελέτη-τεχνική έκθεση, η οποία αναφέρεται στο έργο με τίτλο «Παιδική χαρά Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης» και αφορά στην συντήρηση των οργάνων και την τήρηση των προδιαγραφών, ώστε η παιδική χαρά να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να αποτελέσει μια πιστοποιημένη παιδική χαρά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση των οργάνων αλλά και του κοινόχρηστου εξοπλισμού στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην πλατεία Κρέντης. Τα όργανα παιδικής χαράς που είναι εγκατεστημένα στην παραπάνω παιδική χαρά, δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ ο κοινόχρηστος αστικός εξοπλισμός είναι ελλιπής και δε διευκολύνει τη χρήση της παιδικής χαράς από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Ειδικότερα, δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της αναφερόμενης υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον εξοπλισμό οργάνων και κοινόχρηστου εξοπλισμού. Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προτείνεται η συμπλήρωση – αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς , καθώς και η συμπλήρωση-αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού σε αυτές, προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.821,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το παραπάνω έργο θα ανατεθεί στον κ. Μήτσιου Νικόλαο του Κων/νου.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε και στην έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων».

Η παρούσα μελέτη – τεχνική έκθεση, αφορά στην συντήρηση των οργάνων και την τήρηση των προδιαγραφών, ώστε η παιδική χαρά να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να αποτελέσει μια πιστοποιημένη παιδική χαρά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση των οργάνων αλλά και του κοινόχρηστου εξοπλισμού στην παιδική χαρά που βρίσκεται στη Γρανίτσα Ευρυτανίας. Τα όργανα παιδικής χαράς που είναι εγκατεστημένα στην παραπάνω παιδική χαρά, δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ ο κοινόχρηστος αστικός εξοπλισμός είναι ελλιπής και δε διευκολύνει τη χρήση της παιδικής χαράς από τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Με την παρούσα τεχνική έκθεση, προτείνεται η συμπλήρωση – αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς, καθώς και η συμπλήρωση-αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κλπ.) σε αυτές, προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας τους. Επιπλέον θα τοποθετηθεί και φωτισμός αυτής.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.254,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα ανατεθεί στον κ. Διώτη Νικόλαο του Ιωάννη.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάθε είδους εισφορές και τέλη βαρύνουν τους αναδόχους.