Χθες ημέρα Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων. Λόγω της λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων πραγματοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.Τρία ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους συμβούλους και αφορούσαν την έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δήμου Αγράφων, την έγκριση κανονισμού καθαριότητας και πρασίνου Δήμου Αγράφων και την έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων, έτους 2020. Στην περίπτωση του Δήμου Αγράφων οι εισηγήσεις στάλθηκαν στο e-mail των συμβούλων, όπου και οι ίδιοι πάλι με τον ίδιο τρόπο ψήφισαν υπέρ, κατά ή λευκό. Με τον ίδιο τρόπο διεξήχθη και η 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Μαρτίου 2020. Τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις αφορούσαν την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων, έτους 2020, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 και τον καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Επίσης αποφάσεις λήφθηκαν και για τις εγκρίσεις κανονισμού λειτουργίας δικτύου ύδρευσης και καθαριότητας Δήμου Αγράφων, καθώς και της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την (αλλαγή ντουί) διά της ΔΕΔΔΗΕ και ορισμό υπολόγου. Ακόμη αποφασίστηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου. Όσοι σύμβουλοι δε διέθεταν e-mail ενημερώθηκαν τηλεφωνικά.