Επεκτείνεται το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στο Κερασοχώρι

0
3448
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, ύστερα από έγκριση που έλαβαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΚ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 18.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα η συγκεκριμένη δαπάνη κατανέμεται ως εξής: α) στο έτος 2019 ποσό 8.000,00€ και β) στο έτος 2020 ποσό 10.000,00€ σύμφωνα με την από 9-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων. Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης από θέση Δεξαμενή έως οικία Γ. Τρίκκα μήκους 230 μέτρων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής και κριτήρια

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. Ο Δήμος Αγράφων μετά τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης θα προβεί σε εκ νέου ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.