Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αγράφων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και τα αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006.

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι πολιτιστικοί σύλλογοι και αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγράφων, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση αφορά τις δράσεις των συλλόγων και σωματείων που γίνονται εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων και όχι δαπάνες που αφορούν λειτουργικά και πάγια έξοδα αυτών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση:

  • Αίτηση ποσού επιχορήγησης με τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η επιχορήγηση συνοδευόμενη από αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων
  • Καταστατικό του συλλόγου.
  • Πρακτικό σύστασης σε σώμα.
  • Πρακτικό ορισμού υπεύθυνου εκπροσώπου του συλλόγου που θα λάβει την επιχορήγηση
  • Οικονομικός απολογισμός οικονομικού έτους 2022
  • Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
  • Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας (Αναλυτικά: α) Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2022, β) Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023
  • Σχέδιο Δράσης 2023, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις – δράσεις (με ημερομηνία και προϋπολογισμό δαπάνης) για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.
  • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2022 και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- εξόδων (για συλλόγους που έχουν χρηματοδοτηθεί το 2022)
  • Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης

Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 01/06/2023.

Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αγράφων, στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο info@agrafa.gr.