Απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως και την χ/θ 35+000», δόθηκε στη δημοσιότητα.

Προβλέπει:

1.- Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων,  καθώς και την εκ περιτροπής τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 35+000, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες διαγράμμισης και αποκατάστασης φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων κατά μήκος της οδού.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 20/02/2023 έως και την Τετάρτη 31/05/2023, κατά τις ώρες 07.00΄ έως  19.00΄.

3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Εθνικής Οδού θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση.

Ακόμη, στη δημοσιότητα δόθηκε απόφαση «περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών σε όλο το μήκος της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου ».

Προβλέπει:

1.- Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων,  καθώς και την εκ περιτροπής τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα σε όλο το μήκος της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες διαγράμμισης και αποκατάστασης φθαρμένων στηθαίων και πινακίδων κατά μήκος  της οδού.

2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 20/02/2023 έως και την Τετάρτη 31/05/2023, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄.

3.- Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση.

Οι παραβάτες των αποφάσεων, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

(Πηγή: sinidisi.gr)