Ανανέωση λογισμικού θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους υπολογιστές των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων με το λογισμικό της Microsoft MS Office 2019, αναβαθμίζοντας την παροχή των υπηρεσιών και των εγγράφων του. Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης έχει ήδη προχωρήσει στην έγκριση της προσφοράς με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση λογισμικού περιβάλλοντος Microsoft MS Office 2019 για το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δήμου Αγράφων». Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει το κατάστημα εικόνας, ήχου, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υλικών και εγκατάστασης λογισμικών “BUY IT 4 YOU” του Δημητρίου Ντρίβα, έναντι του ποσού των 1.239,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών, ενώ η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.