Ο Δήμος Αγράφων έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία. Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ του κανονισμού λειτουργίας δικτύου ύδρευσης. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Κίτσιος Γεώργιος και Μάκκας Απόστολος. Στον κανονισμό που εγκρίθηκε αναφέρεται ότι σε κάθε νέο κτίριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο υδροληψίας με καθαρό νερό. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού, ο υδρολήπτης – καταναλωτής έχει την υποχρέωση τοποθέτησης του υδρομετρητή με δικά του έξοδα και συντήρησής του. Σε περίπτωση προγραμματισμένης καταμέτρησης ποσοτήτων ύδατος δεν απαιτείται η παρουσία του υδρολήπτη. Ο Δήμος Αγράφων απαγορεύει την υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων ή στάβλων εντός ή εκτός ορίων οικισμών για άρδευση καλλιεργειών. Εάν εγγράφως κρίνει το Τοπικό Συμβούλιο ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί τότε είναι απαραίτητη η τοποθέτηση υδρομετρητή. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του. Η περίοδος κατανάλωσης θα είναι μεταβλητή από έτος σε έτος, δύναται να είναι και ετήσια, αναλόγως των διαθέσιμων ποσοτήτων ύδατος. Η περίοδος ενδείξεων θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου η οποία θα εκδίδεται έως τέλος Μαΐου ειδάλλως κα ισχύει ετήσια κατανάλωση ύδατος. Σε περίπτωση που κάποιος προξενήσει βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο στις εγκαταστάσεις και στα δίκτυα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Δήμο Αγράφων. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν με προθεσμία που θα αποφασίσει ο Δήμαρχος να δηλώσουν τις όποιες παροχές τους, ενώ μετά την ορισθείσα ημερομηνία ο Δήμος Αγράφων θα προβεί στην καταμέτρηση των ενδείξεων των παροχών, σε διακοπή αδήλωτης παροχής και τον καταλογισμό προστίμων.