Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων κεκλεισμένων των θυρών. Οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για είκοσι ένα (21) θέματα. Αυτά αφορούσαν την έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των έργων «Ανάπλαση Οικισμού Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τρίδενδρου Δ.Ε. Αγράφων, ΤΚ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας, Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας, Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων και Τ.Κ. Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων». Επίσης, αποφασίστηκε η έγκριση πρακτικού IIΙ του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου» και η έγκριση πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων». Ακόμη έγκριση έλαβαν και οι αποφάσεις του Δημάρχου σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις για την «Έκτακτη Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό καταπτώσεων υδρομάστευσης στη θέση Γραβαλάκι ΔΕ Απεραντίων, για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυτ. Φραγκίστας, για τον καθαρισμό δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφωνλόγω της κακοκαιρίας της 28ης & 29ης  Σεπτεμβρίου». Επιπροσθέτως, έγκριση έλαβε το πρακτικό IIΙ του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου», ο 1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευή κοινοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων», καθώς και οι όροι διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την υπηρεσία «Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων», (Συνολικού προϋπολογισμού 54.043,83€ με Φ.Π.Α. 24%).

*φωτο αρχείου