Τι προβλέπει

Προς έγκριση οδηγείται το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου με το ΟΑΚΑ, το οποίο είχε αποστείλει ο Δήμος στις 2 Νοεμβρίου 2020. Αναλυτικότερα, το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση των αθλητικών δράσεων και της συνεργασίας των δύο οργανισμών στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σκοπών που αυτά επιτελούν. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει: τη συνεργασία με όλες τις δομές του Ο.Α.Κ.Α., την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των αθλητικών σωματείων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Καρπενησίου και την ελεύθερη πρόσβαση αυτών στις εγκαταστάσεις και τις δομές του Ο.Α.Κ.Α., τη δωρεάν παραχώρηση αθλητικού υλικού που θα τυγχάνει προς αντικατάσταση από το Ο.Α.Κ.Α. και παραλαβή τους με ίδια μέσα του Δήμου Καρπενησίου, δράσεις των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών και τη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και θα συνεχίσει να έχει ισχύ για τρία έτη. Οι ορισμένοι υπεύθυνοι των δύο μερών θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών στις κοινές δράσεις και την άριστη ολοκλήρωση του έργου κάθε Μέρους. Σε περίπτωση παύσης του Μνημονίου Συνεργασίας, δεν θα θιγούν τα προγράμματα δράσης που δημιουργήθηκαν στη βάση του και είναι σε εξέλιξη, μέχρι τη λήξη αυτών. Για τα προγράμματα που θα επαναλαμβάνονται μέχρι και τη λήξη του παρόντος, δεν θα ανανεώνονται σε περίπτωση παύσης του Μνημονίου.