Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αγράφων και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1191

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αγράφων και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με κύριο σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο μερών. Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου διαπιστώνεται κοινό εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται και εξειδικεύονται από τα δύο Μέρη σε ειδικά Συμφωνητικά Συνεργασίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου. Κάθε επιμέρους Συμφωνητικό συνεργασίας θα περιγράφει λεπτομερώς το κάθε έργο και θα υπογράφεται από τους αρμόδιους φορείς του κάθε Μέρους. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο πλαίσιο της συνεργασίας θα αναφέρονται και θα ρυθμίζονται στο εκάστοτε Συμφωνητικό. Μεταξύ των ζητημάτων αυτών θα ρυθμιστούν και οι όροι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η χρονική διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια με τους ίδιους όρους και με τη σύμφωνη γνώμη και των συμβαλλομένων μερών. Κάθε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Μερών.

Τι θα περιλαμβάνει η συνεργασία

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει: • Συνεργασία σε όλους τους τομείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής και Οικονομικής ζωής του Δήμου που υπάρχει ανάγκη στήριξης (Τοπικά Προϊόντα – Δημόσια Υγεία -Τουρισμός) σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και γενικά επιστημονικό ενδιαφέρον. • Κοινή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σειρών μαθημάτων, ασύγχρονων ή δια ζώσης σεμιναρίων, εργαστηρίων και διαλέξεων • Από κοινού συμμετοχή στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, τα οποία θα περιγράφονται σε ξεχωριστό παράρτημα του παρόντος Μνημονίου. • Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, για παράδειγμα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού υλικού, δημοσιεύσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. • Ανταλλαγή και μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και στήριξης μέσω αυτής της τοπικής οικονομίας.