Την ανανέωση του εξοπλισμού του με κατάλληλα οχήματα συνεχίζει να πραγματοποιεί ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης ενέκρινε την αγορά ενός μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος και για το λόγο αυτό προέβη στην ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «προμήθεια ενός επιβατηγού οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου» στην εταιρεία με την επωνυμία «TRADESP -Μονοπρόσωπη Ανώνυμη εταιρεία – Εμπορία μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων έναντι συνολικού ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής,μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.