Στις 26 Ιουνίου η δημοπρασία

Καθορίστηκαν οι όροι για την πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία που αφορά την εκμίσθωση περιπτέρων στο Καρπενήσι. Ειδικότερα, η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Καρπενησίου, διεύθυνση Ύδρας αρ. 06. Τα περίπτερα που θα δημοπρατηθούν βρίσκονται: α) στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη στο Καρπενήσι, β) στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη στο Καρπενήσι, γ) επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 στο Καρπενήσι, δ) επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, ε) επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 στο Καρπενήσι. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε τρία στάδια α) στην κατάθεση προσφορών, β) στον έλεγχο και γ) στη διαδικασία τηςδημοπρασίας. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετέχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών με την προϋπόθεση να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα συμμετοχής. Κάθε συμμετέχων μπορεί να πλειοδοτήσει μόνο για μια θέση περιπτέρου. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών καθώς και γνώση των χώρων που εκμισθώνονται τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί και τους βρήκανε χωρίς ελαττώματα και κατάλληλους για χρήση.Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος των κατωτέρω περιπτέρων της κοινότητας Καρπενησίου που βρίσκονται:  α) στη  συμβολή  των οδών  Αισώπου  &  Καβάφη  στο  Καρπενήσι, ορίζεται  το  ποσό  των εκατόν είκοσι ευρώ ( 120,00 €), β) στη  συμβολή  των  οδών Γ. Καραϊσκάκη  και Καφαντάρη στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατόν ευρώ (100,00 €).  γ) επί  της  οδού  Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ ( 150,00 €).  δ) επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €),  ε) επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). Κάθε προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη της προηγούμενης, κατά το ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €).  Ως χρονική διάρκεια μίσθωσης για το εκάστοτε περίπτερο ορίζεται το διάστημα των δέκα (10) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ο πλειοδότης – μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από την παρούσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, των δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής καθώς και για την παραλαβή αντιγράφου αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Καρπενησίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι Ιωάννης Θανασιάς αρ. τηλ. επικ. 2237350059, Δημήτριος Κεφαλάς αρ. τηλ. επικ. 2237350075).