Έγκριση έλαβε η δράση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Καρπενησίου: «Διανομή Καυσόξυλων», σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες για το έτος 2022 με το ποσό των 12.000,00€.

Δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι Κρατών μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, ομογενείς, δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου.

Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από τα μέλη που ορίστηκαν με την απόφαση Δημάρχου. Σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρήςανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους καιπολύτεκνους είδη διαβιώσεως ήπεριθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής καινοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου.

Η αγορά καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης γίνεται από το Δήμο, με σκοπό τη διάθεση του σε άπορες οικογένειες, προς αντιμετώπιση του ψύχους του χειμώνα είναι νόμιμη. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή καυσόξυλων» θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη ναστηρίξει ο Δήμος οικογένειες που χρήζουν της βοήθειάς του.